4-nitrophenylphosphobutanoyl-glycine

4-nitrophenylphosphobutanoyl-glycine