5-(3-{3-[3-HYDROXY-2-(METHOXYCARBONYL)PHENOXY]PROPENYL}PHENYL)-4-(HYDROXYMETHYL)ISOXAZOLE-3-CARBOXYLIC ACID

5-(3-{3-[3-HYDROXY-2-(METHOXYCARBONYL)PHENOXY]PROPENYL}PHENYL)-4-(HYDROXYMETHYL)ISOXAZOLE-3-CARBOXYLIC ACID