2-Methyl-1,5-benzothiazepin-4(5H)-one

2-Methyl-1,5-benzothiazepin-4(5H)-one