4-[3-(4-CHLOROPHENYL)-1H-PYRAZOL-5-YL]PIPERIDINE

4-[3-(4-CHLOROPHENYL)-1H-PYRAZOL-5-YL]PIPERIDINE