6-METHYLAMINO-5-NITROISOCYTOSINE

6-METHYLAMINO-5-NITROISOCYTOSINE