5-(AMINOMETHYL)-6-(2,4-DICHLOROPHENYL)-2-(3,5-DIMETHOXYPHENYL)PYRIMIDIN-4-AMINE

5-(AMINOMETHYL)-6-(2,4-DICHLOROPHENYL)-2-(3,5-DIMETHOXYPHENYL)PYRIMIDIN-4-AMINE