2,6-DIMETHYL-1-(3-[3-METHYL-5-ISOXAZOLYL]-PROPANYL)-4-[2-METHYL-4-ISOXAZOLYL]-PHENOL

2,6-DIMETHYL-1-(3-[3-METHYL-5-ISOXAZOLYL]-PROPANYL)-4-[2-METHYL-4-ISOXAZOLYL]-PHENOL