Heptaethylene glycol monoethyl ether

Heptaethylene glycol monoethyl ether