2,6-DIAMINO-8-(2-DIMETHYLAMINOETHYLSULFANYLMETHYL)-3H-QUINAZOLIN-4-ONE

2,6-DIAMINO-8-(2-DIMETHYLAMINOETHYLSULFANYLMETHYL)-3H-QUINAZOLIN-4-ONE