(10-methoxy-1,6-dimethylergolin-8-yl)methyl 5-bromonicotinate

(10-methoxy-1,6-dimethylergolin-8-yl)methyl 5-bromonicotinate