2-HYDROXY-5-(2-MERCAPTO-ETHYLSULFAMOYL)-BENZOIC ACID

2-HYDROXY-5-(2-MERCAPTO-ETHYLSULFAMOYL)-BENZOIC ACID