N-{[2-({[1-(4-CARBOXYBUTANOYL)AMINO]-2-PHENYLETHYL}-HYDROXYPHOSPHINYL)OXY]ACETYL}-2-PHENYLETHYLAMINE

N-{[2-({[1-(4-CARBOXYBUTANOYL)AMINO]-2-PHENYLETHYL}-HYDROXYPHOSPHINYL)OXY]ACETYL}-2-PHENYLETHYLAMINE