2,4-DIAMINO-5-(3,4,5-TRIMETHOXY-BENZYL)-PYRIMIDIN-1-IUM

2,4-DIAMINO-5-(3,4,5-TRIMETHOXY-BENZYL)-PYRIMIDIN-1-IUM