2-[1-(4-CHLORO-PHENYL)-ETHYL]-4,6-DINITRO-PHENOL

2-[1-(4-CHLORO-PHENYL)-ETHYL]-4,6-DINITRO-PHENOL