[(4-{4-[4-(DIFLUORO-PHOSPHONO-METHYL)-PHENYL]-BUTYL}-PHENYL)-DIFLUORO-METHYL]-PHOSPHONIC ACID

[(4-{4-[4-(DIFLUORO-PHOSPHONO-METHYL)-PHENYL]-BUTYL}-PHENYL)-DIFLUORO-METHYL]-PHOSPHONIC ACID