2,6-DIAMINO-8-PROPYLSULFANYLMETHYL-3H-QUINAZOLINE-4-ONE

2,6-DIAMINO-8-PROPYLSULFANYLMETHYL-3H-QUINAZOLINE-4-ONE