2,6-DIAMINO-8-(1H-IMIDAZOL-2-YLSULFANYLMETHYL)-3H-QUINAZOLINE-4-ONE

2,6-DIAMINO-8-(1H-IMIDAZOL-2-YLSULFANYLMETHYL)-3H-QUINAZOLINE-4-ONE