4-METHYL-2-{[4-(TOLUENE-4-SULFONYL)-THIOMORPHOLINE-3-CARBONYL]-AMINO}-PENTANOIC ACID

4-METHYL-2-{[4-(TOLUENE-4-SULFONYL)-THIOMORPHOLINE-3-CARBONYL]-AMINO}-PENTANOIC ACID