1-[[(1E)-2-(4-CHLOROPHENYL)ETHENYL]SULFONYL]-4-[[1-(4-PYRIDINYL)-4-PIPERIDINYL]METHYL]PIPERAZINE

1-[[(1E)-2-(4-CHLOROPHENYL)ETHENYL]SULFONYL]-4-[[1-(4-PYRIDINYL)-4-PIPERIDINYL]METHYL]PIPERAZINE