4-[[(1E)-2-(4-CHLOROPHENYL)ETHENYL]SULFONYL]-1-[[1-(4-PYRIDINYL)-4-PIPERIDINYL]METHYL]PIPERAZINONE

4-[[(1E)-2-(4-CHLOROPHENYL)ETHENYL]SULFONYL]-1-[[1-(4-PYRIDINYL)-4-PIPERIDINYL]METHYL]PIPERAZINONE