[2(FORMYL-HYDROXY-AMINO)-ETHYL]-PHOSPHONIC ACID

[2(FORMYL-HYDROXY-AMINO)-ETHYL]-PHOSPHONIC ACID