CARBOXYMETHYLTHIO-3-(3-CHLOROPHENYL)-1,2,4-OXADIAZOL

CARBOXYMETHYLTHIO-3-(3-CHLOROPHENYL)-1,2,4-OXADIAZOL