R-2-{[4'-METHOXY-(1,1'-BIPHENYL)-4-YL]-SULFONYL}-AMINO-6-METHOXY-HEX-4-YNOIC ACID

R-2-{[4'-METHOXY-(1,1'-BIPHENYL)-4-YL]-SULFONYL}-AMINO-6-METHOXY-HEX-4-YNOIC ACID