4-CHLORO-2-METHYL-5-NITRO-1H-IMIDAZOLE

4-CHLORO-2-METHYL-5-NITRO-1H-IMIDAZOLE