6-FLUORO-2-[2-HYDROXY-3-(2-METHYL-CYCLOHEXYLOXY)-PHENYL]-1H-INDOLE-5-CARBOXAMIDINE

6-FLUORO-2-[2-HYDROXY-3-(2-METHYL-CYCLOHEXYLOXY)-PHENYL]-1H-INDOLE-5-CARBOXAMIDINE