2-AMINO-7-[2-(2-HYDROXY-1-HYDROXYMETHYL-ETHYLAMINO)-ETHYL]-1,7-DIHYDRO-PURIN-6-ONE

2-AMINO-7-[2-(2-HYDROXY-1-HYDROXYMETHYL-ETHYLAMINO)-ETHYL]-1,7-DIHYDRO-PURIN-6-ONE