2-CHLORO-1-METHYL-4-NITRO-1H-IMIDAZOLE

2-CHLORO-1-METHYL-4-NITRO-1H-IMIDAZOLE