l-2-amino-6-methylene-pimelic acid

l-2-amino-6-methylene-pimelic acid