[(3,7,11-trimethyl-dodeca-2,6,10-trienyloxycarbamoyl)-methyl]-phosphonic acid

[(3,7,11-trimethyl-dodeca-2,6,10-trienyloxycarbamoyl)-methyl]-phosphonic acid