PHENYLALANYLAMINODI(ETHYLOXY)ETHYL BENZENESULFONAMIDEAMINOCARBONYLBENZENESULFONAMIDE

PHENYLALANYLAMINODI(ETHYLOXY)ETHYL BENZENESULFONAMIDEAMINOCARBONYLBENZENESULFONAMIDE