4-(2-hydroxyphenylthio)-1-butenylphosphonic acid

4-(2-hydroxyphenylthio)-1-butenylphosphonic acid