1-(2-AMIDINOPHENYL)-3-(PHENOXYPHENYL)UREA

1-(2-AMIDINOPHENYL)-3-(PHENOXYPHENYL)UREA