1-[4-CARBOXY-2-(3-PENTYLAMINO)PHENYL]-5,5'-DI(HYDROXYMETHYL)PYRROLIDIN-2-ONE

1-[4-CARBOXY-2-(3-PENTYLAMINO)PHENYL]-5,5'-DI(HYDROXYMETHYL)PYRROLIDIN-2-ONE