1-ethoxycarbonyl-d-phe-pro-2(4-aminobutyl)hydrazine

1-ethoxycarbonyl-d-phe-pro-2(4-aminobutyl)hydrazine