1,2-Dihydroxy-3-methylcholanthrene

1,2-Dihydroxy-3-methylcholanthrene