3,4-Dihydro-2-(1-pyrrolidinylmethyl)-1(2H)-naphthalenone

3,4-Dihydro-2-(1-pyrrolidinylmethyl)-1(2H)-naphthalenone