5'-phosphoribosylformylglycinamidine

5'-phosphoribosylformylglycinamidine