5-(4-hydroxybut-1-ynyl)-2,2'-bithiophene

5-(4-hydroxybut-1-ynyl)-2,2'-bithiophene