2-Benzoylhydrazono-1,3-dithiolane

2-Benzoylhydrazono-1,3-dithiolane