2-(((2-Methoxy-5-nitrophenyl)methyl)amino)ethanol

2-(((2-Methoxy-5-nitrophenyl)methyl)amino)ethanol