1,2-DICHLORO-4-(2-CHLOROPHENOXY)BENZENE

1,2-DICHLORO-4-(2-CHLOROPHENOXY)BENZENE