Ethyl 1-(3-oxo-3-phenylpropyl)-4-phenylpiperidine-4-carboxylate

Ethyl 1-(3-oxo-3-phenylpropyl)-4-phenylpiperidine-4-carboxylate