1-methyl-4-nitro-5-phenoxyimidazole

1-methyl-4-nitro-5-phenoxyimidazole