2-(1-methyl-2-piperidyl)-1-phenyl-ethanol

2-(1-methyl-2-piperidyl)-1-phenyl-ethanol