2-(2,4,6-trihydroxyphenyl)benzene-1,3,5-triol

2-(2,4,6-trihydroxyphenyl)benzene-1,3,5-triol