4-(4-ethylpiperazin-1-yl)-6,7-dimethoxy-2-phenylquinazoline

4-(4-ethylpiperazin-1-yl)-6,7-dimethoxy-2-phenylquinazoline