2,2',3,4,4',6'-HEXACHLOROBIPHENYL

2,2',3,4,4',6'-HEXACHLOROBIPHENYL