4-((Trimethylsilyl)amino)benzoic acid ethyl ester

4-((Trimethylsilyl)amino)benzoic acid ethyl ester