2,2'-Diamino-4,4'-bithiazole

2,2'-Diamino-4,4'-bithiazole