1-[4-(trifluoromethyl)phenyl]piperidine

1-[4-(trifluoromethyl)phenyl]piperidine